Naszym celem nie jest "robienie pieniędzy",
ale
ocalona przed wyniszczeniem planeta
kultura sprawiedliwości społecznej
zadowolenie ludzi z życia

Nie bądź ofiarą
marketingu współczesnej ekonomii.

Wydajność ekonomiczna wzrosła od lat 60-tych ośmiokrotnie,
a czy my mamy ośmiokrotnie więcej czasu?

Od lat 70-tych rozwój ekonomiczny przyczynia się do rosnącej liczby napięć społecznych i problemów ekologicznych, a my czujemy się coraz mniej bezpieczni i mniej szczęśliwi.

Wciąż rosnący i coraz szybszy wzrost ekonomiczny sprzeciwia się zasadom zdrowej ekonomii i w praktyce okazuje się niemożliwy.

Powiedz STOP religii pieniądza.

Ekonomia społeczna to przede wszystkim uczciwość, to nie podstępne chwyty marketingowe, ale praca z przyjemnością i zadowoleniem, a w efekcie więcej wolnego czasu i więcej szacunku dla ludzkich uczuć.

Ekonomia społeczna to równowaga pomiędzy środowiskiem życia ludzi i środowiskiem naturalnym, a to stanowi podstawę naszego bytu na ziemi.

Więc dbaj o to życie i ciesz się nim.

Społeczna Ekonomia

Chcemy być po prostu szczęśliwi.
Współczesny świat funkcjonuje wbrew zasadom służącym ludziom.
Chcemy, aby ekonomia, która oddziałuje na wszystkie dziedziny życia miała ludzką twarz.


be nice - you will be happy

Oficjalna misja o lepszym świecie

Nie łudźmy się, że załagodzimy następstwa wyniszczającej eksploatacji zasobów naturalnych i ludzkich na ziemi. Musimy stanąć twarzą w twarz z samym problemem, zmierzyć się z jego korzeniem i szukać uczciwych rozwiązań.

Chcemy żyć w świecie, w którym każdy ma prawo do życia w zadowoleniu. Dlatego domagamy się całkowitej równości, demokracji i prawa dla wszystkich do edukacji. Walczymy o w pełni ekologiczne warunki życia i o przestrzeganie takich wartości w życiu społecznym i kulturalnym jak Zaufanie, Uczciwość, Moralność, Tolerancja, Uczynność. Tak właśnie rozumiemy ideę zrównoważenia.

Jesteśmy ideą społecznie ekonomiczną - social economy.
Dlaczego?
Ponieważ dbamy o życie.

Jako pierwsza zrównoważona ekonomia społeczna w Polsce realizujemy model przedsiębiorczości zrównoważonej, w której jest miejsce na udział każdej osoby w podejmowaniu decyzji.

Małymi krokami zdobywamy ludzi, którzy zmieniają kulturę dla ciebie, aby twoje życie, tu gdzie żyjesz i pracujesz, było lepsze.

Masz dość dźwigania ciężarów, których nie są w stanie udźwignąć ci, którzy je na ciebie nakładają? Pragniesz większego zadowolenia z życia? Głębszego odczucia harmonii z otaczającym światem, na który możesz mieć wpływ? W Odkapsluj Euforię pokazujemy nowe rozwiązania, aby twoje życie oraz innych wokół ciebie było po prostu szczęśliwsze.

Odkapsluj Euforię to misja i marka bardziej społecznego myślenia i zrównoważonego działania w ekonomii. To ruch i inicjatywa na rzecz społeczeństwa bardziej świadomego ekologicznie i odpowiedzialnego społecznie.

Każda butelka sprzedawanych przez nas napojów to cenny wkład i świadomy udział kupujących, aby chronić naturalne i ludzkie zasoby kraju, w którym mieszkamy. Kupując jedną butelkę każdy może mieć swój udział w finansowym* wsparciu społecznych i ekologicznych projektów** w Polsce.

Dołącz do nas i daj się przekonać.

* po odliczeniu podstawowych kosztów Odkapsluj Euforię
** masz pomysł na swój projekt – skontaktuj się z nami

accept and relax

1.) Cel:

Jeśli odrzucimy koncepcję Karola Darwina walki o byt, w której zawsze wygrywają silniejsi, odnajdziemy równowagę pomiędzy najważniejszymi relacjami określającymi nasze życie na ziemi, a w efekcie odczujemy zadowolenie.

Tu na ziemi, dla nas ludzi, najważniejsze są dwa rodzaje relacji: społeczne i ekologiczne. Ze względu na rosnącą liczbę ludności obie te relacje muszą być bardzo chronione, aby utrzymać życie w równowadze.

Stosunki społeczne są ściśle zależne od warunków ekologicznych. A więc społeczne może być jedynie to, co jest ekologiczne. Odkapsluj Euforię działa właśnie w oparciu o te trzy podstawowe wyznaczniki: naturalnie, ekologicznie i społecznie. One z kolei określone są i funkcjonują w oparciu o uniwersalne prawo równowagi1. To ono daje nam siłę pozwalając odczuć radość i zadowolenie z życia.

W Odkapsluj Euforię tak chcemy kształtować życie społeczne, aby każdy członek społeczności, a w dużej skali jest nią społeczeństwo, mógł mieć prawo do całkowicie swobodnego rozwoju i decydowania o sobie, o ile szanuje uniwersalną zasadę imperatywu kategorycznego Immanuela Kanta. Tę etyczną zasadę możemy w skrócie ująć w kilku słowach: postępuj tak, jakbyś chciał, aby inni postępowali wobec ciebie. Znamy ją wszyscy i wpajamy naszym dzieciom powtarzając: nie rób drugiemu, co tobie niemiłe.

Praktykowane przez nas zasady nie oznaczają rezygnacji z indywidualności każdej osoby. Wręcz przeciwnie –zapewniają nam więcej wolności osobistej, więcej wolnego czasu, więcej zdrowia, a przez to pomagają w osiągnięciu zadowolenia. My już podążamy tą drogą – dołącz do nas i odkapsluj euforię.

2.) Ścieżka:

Nasza cywilizacja znajduje się obecnie pod ogromnym wpływem nauki i myśli pozytywizmu, które kreują nieustannie rosnące potrzeby i zmuszają nas do ich ciągłego zaspokajania. Wszyscy jesteśmy świadomi swoich praw, które gwarantuje nam demokracja, a jednak pozwalamy, aby w przeciwieństwie do niej działała stworzona przez człowieka aspołeczna ekonomia i zamiast równowagi i zadowolenia prym wiedzie egoizm i rabunkowa eksploatacja dóbr, w tym nas samych.

Historia dysponuje jednak kluczem, dzięki któremu możemy wyjść z tego błędnego koła przymusu zaspokajania wciąż rosnących potrzeb. Tym kluczem jest nim nasza zdolność do refleksji. Nad sobą i naszym życiem na ziemi.

3.) Środki:

Panuje przekonanie, że proces edukowania społeczeństwa wymaga większego nakładu czasu niż wymaga tego naprawianie szkód ekologicznych wyrządzonych przez współczesną gospodarkę.

Stąd pytanie w jaki sposób można przyspieszyć ten proces edukacji społecznej?

Już od epoki europejskiego oświecenia wiemy, że człowiek ucieleśnia ambiwalencję pomiędzy namiętnością a racjonalizmem. Ze szczególną pasją zajmujemy się sztukami artystycznymi, naszym własnym wyglądem oraz jedzeniem i piciem. Odkapsluj Euforię koncentruje się na tej ostatniej ludzkiej pasji jedzenia i picia. Tutaj związki człowieka z ekologią są szczególnie widoczne.

Działając w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju w Odkapsluj Euforię oferujemy napoje wyprodukowane zgodnie z normami ekologicznymi i z poszanowaniem zasad społecznych. Napoje te nie są jednak naszym celem, a jedynie zapewniają nam środki do realizowania inicjatyw społecznych, ekologicznych i kulturalnych.

4.) Założenia:

Odkapsluj Euforię opiera się na założeniu, że produkty powinny konkurować ze sobą wyłącznie w zakresie ich wartości w odniesieniu do kultury i edukacji. Jest to doświadczenie płynące z historii, która uczy, że na tych obszarach, gdzie rozwój kultur był silnie wspierany, rozwijały się one dynamicznie i stawały się różnorodne niezależnie od politycznych nacisków. Różnorodność w obrębie danej kultury zawsze stymuluje u ludzi potrzebę edukacji oraz zdolność do refleksji.

Odkapsluj Euforię odrzuca komercyjną i konwencjonalną reklamę, ponieważ taki sposób promocji zwiększa jedynie koszty ekologiczne i społeczne, nie podnosi natomiast jakości produktu. My koncentrujemy swoje wysiłki w sferze edukacji i kultury w przekonaniu, że dobra ekonomia powinna wspierać ich rozwój. To działa zarówno na korzyść pojedynczych ludzi jak i całych społeczności.

5.) Odkapsluj Euforię:

W praktyczny sposób pokazujemy codziennymi działami jak społeczeństwo może żyć w harmonii z Matką Ziemią. Na skutek niszczącej siły współczesnej ekonomii popularne wzorce pseudoekologiczne jedynie tuszują złe postawy. Nasze rozumienie ekonomii zakorzenione jest w przekonaniu, że skutki prowadzonej ekonomii, jej działanie i produkty, nie mogą szkodzić człowiekowi, jego rodzinie ani budżetowi domowemu. Porównaj termin ekonomia z jego greckim źródłosłowem oíkos, czyli 'dom, gospodarstwo'. W naszej społecznej ekonomii człowiek nie pracuje jak niewolnik, ma więcej czasu, zauważa zmieniające się pory roku, intensywniej odczuwa świat i bardziej świadomie przeżywa swoje życie. Jest zadowolony.

Zachęcamy więc wszystkich szanujących życie do włączenia się w ten nurt zmian społecznych, kulturalnych i ekonomicznych, aby to jedyne życie jakie mamy warto było przeżyć.

Zdecyduj się na kolorowe, intensywne, zdrowe i wolne życie i zostań członkiem Odkapsluj Euforię! Każdy świadomy członek może aktywnie współdecydować o naszym wspólnym kierunku rozwoju.

1 Prof. Jan Miodek, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski.

Pierwszy praktyczny przykład jak działalność gospodarcza może funkcjonować na zasadach społecznej ekonomii.

Jesteśmy przedsiębiorstwem prywatnym, które poprzez zrównoważoną działalność ekonomiczną realizuje cele społeczne, ekologiczne i kulturalne. W praktyczny sposób pomagamy ludziom, nie tylko nabywcom naszych produktów, jak żyć mądrze w poczuciu zadowolenia. Odkapsluj Euforię jest działalnością gospodarczą ukierunkowaną na rzeczywiste potrzeby ludzi i dlatego właśnie idea zrównoważenia w środowisku społecznym i naturalnym wyznacza zasady wszystkich podejmowanych przez nas działań. Działalność Odkapsluj Euforię łączy przedsiębiorczość z postawą pro-społeczną i ekologicznym stylem życia. Działamy poprzez ekonomię ponieważ to ona finansuje kulturę, media, życie społeczne oraz kształcenie i wychowywanie dzieci. Współczesna ekonomia zawodzi powodując degradację środowiska społecznego, kulturalnego i naturalnego, dlatego my proponujemy inne sprawdzone rozwiązanie.

I. Jak rozumiemy zrównoważenie?

Zadowolenia z życia nie jesteśmy w stanie osiągnąć jedynie poprzez krótkoterminowe odczucie zadowolenia płynące z zaspokajania naszych potrzeb materialnych, ale płynie ono przede wszystkim z życia w harmonii z własnym ciałem i duchem, z otaczającymi nas ludźmi, w bezpiecznym środowisku naturalnym. Dlatego priorytetem naszych działań gospodarczych jest równowaga społeczna i ekologiczna. Sprawdzona przez tysiące lat „złota zasada” starożytnych Greków, potwierdzona „imperatywem kategorycznym” Immanuela Kanta - twórcy koncepcji praworządności, dały kiedyś podwaliny demokracji i nadal pozostają aktualne w wymiarze zarówno mikro jak i makro społecznym. Działania pro-społeczne nie mogą pozostawać w sprzeczności z równowagą ekologiczną, bo to ona jest warunkiem naszego przeżycia na ziemi.

II. Co robimy aby osiągać zrównoważenie?

 1. Materiały na których pracujemy są naturalne i nie zakłócają równowagi ekologicznej (np. opakowania zwrotne – butelka zwrotna, papier z recyklingu, żadnych śmieci).
 2. Współpraca z ludźmi w oparciu o zasadę równowagi przejawia się budowaniem wzajemnego zaufania, możliwością współdecydowania, uczciwą zapłatą (wyższą niż na rynku, różnica pomiędzy najniższym i najwyższym wynagrodzeniem powinna być w stosunku max 1:3), przestrzeganiem bezpiecznych warunków pracy sprzyjających zdrowiu (np. indywidualne tempo pracy), stwarzaniem możliwości pracy ludziom żyjącym w trudnych warunkach społecznych (np. w magazynie pracuje osoba bezdomna ze schroniska Brata Alberta we Wrocławiu). Aby podkreślić, że to właśnie społeczna interakcja a nie wyznaczniki ekonomiczne stanowią podstawę współpracy, posługujemy się terminami: „partner” zamiast „klient” i „fan” zamiast „konsument”.
 3. Wszyscy, którzy kupują nasze produkty automatycznie wspierają finansowo przedsięwzięcia społeczno-ekologiczne.
 4. Dla prawie wszystkich firm najważniejsze są wskaźniki ekonomiczne, dla nielicznych najważniejsza jest jakość składników produktów. Dla Odkapsluj Euforię wszystkie czynniki są równie ważne: jakość składników, ekologiczne koszty produkcji przed spożyciem, koszty społeczne po spożyciu, ekologiczne koszty transportu, ekologiczne koszty produkcji i wykorzystania opakowań, warunki pracy wszystkich zatrudnionych pracowników, społeczne postawy i zachowania naszych partnerów. Obecny system ekonomiczny wykorzystuje ludzi i środowisko naturalne dla celów ekonomicznych pomijając znaczenie zadowolenia ludzi. Odkapsluj Euforię wykorzystuje ekonomię dla zadowolenia ludzi.
 5. Przestrzegamy następujących norm ekonomicznych:
  • produkty, którymi handlujemy muszą spełniać kryteria zrównoważonych korzyści dla ludzi (naturalne napoje w butelkach do zwrotu)
  • aby wyrównywać ekonomiczne szanse między słabiej i lepiej rozwiniętymi regionami, część zysku jest inwestowana w działalność społeczną i edukacyjną w ekonomicznie słabszych regionach, aby podtrzymywać równowagę duże firmy płacą 10% wyższą cenę niż małe biznesy rodzinne
  • o prowadzimy politykę stabilizowania cen, której celem jest kształtowanie ekologicznych i społecznych postaw naszych partnerów (klientów) i wspieranie rynku zdrowej żywności; nie negocjujemy cen; wstrzymujemy dystrybucję firmom zbijającym ceny (stosującym dumping cenowy, np. „Piwnica” we Wrocławiu); promowanie pro-społecznych postaw jest dla nas ważniejsze niż zdobywanie klientów.

 6. Nie korzystamy z konwencjonalnych form reklamy w TV, radio, czasopismach i na bilbordach. Nasza reklama to działalność społeczna, ekologiczna i edukacyjna, których celem jest podnoszenie świadomości życia w zrównoważonym środowisku społeczno-ekologicznym (wspieramy finansowo Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną PANATO we Wrocławiu, współpracujemy z organizacją międzynarodową „food not bombs”, jesteśmy inicjatorem i organizatorem akcji sprzątania miasta „Greening day”, wygłaszamy gościnne wykłady na temat społecznej kultury i ekonomii).
 7. Wspieramy pracą i materiałami wyżej wymienione organizacje (zapewniamy transport i drewno na ogrzewanie).
 8. Gadżety pochodzą z recyklingu, up-cyklingu lub, jeśli nie są dostępne na wolnym rynku, są naszą własną produkcją.
 9. Oprócz części zysku przeznaczonej na rezerwę i inwestycje, część zysku przeznaczamy na wspieranie inicjatyw społeczno-ekologicznych.

W Odkapsluj Euforię zrównoważona korzyść dla wszystkich jest imperatywem naszego działania, a wzajemne zaufanie najlepszą gwarancją realizacji idei społecznej ekonomii. • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner

NA CO MASZ WPŁYW DZIAŁAJĄC Z NAMI?


Każdy może mieć wpływ i każdy się liczy. Każda twoja decyzja – poprzeć, czy nie poprzeć; zrobić, czy nie zrobić; kupić, czy nie kupić – ma wpływ na działania menedżerów i polityków.

W pojedynkę jesteś nieliczącym się pionkiem w grze,
ale razem stanowimy silną drużynę. Działając poprzez ekonomię masz dzisiaj największy wpływ na życie w swoim kraju i na świecie.